درباره ما

در تکاپوی یافتن پاسخ‌ها از پرسش‌های عدیده‌ی زمانه‌ی خود هستیم. در یافتن چرایی‌ها و چگونگیِ دست یازی به فردای ممکن بر بنیاد حرمت و کرامت انسانی. پویش عاملی خواهد شد در انتقال ارزش‌ها از کرانه‌ی معرفت به حیطه‌ی ذهن و دریافتی که خود را در میدان حادثه‌ی زندگی می‌یابد.

پویش رسانه‌ای‌ست فرهنگی – اجتماعی در بیان و ترجمان تمناهای رنگینِ زمانه‌ی خود. خود را در فرایندی از تلاش می‌نگریم که سعی دارد تفاهم را بر بنیاد هستی تفاوت‌ها و نه انکارشان پدید بیاورد، از میان همان رنگ‌هایی که قرارست رنگین‌کمان فردای سرزمین‌مان را رقم زنند. با این حال ذکر ابن مهم ضروری‌ست که پویش خود را فراتر از عامل و ابزار انتقال ارزش‌ها نخواهد نگریست و همواره یک رسانه‌ی فرهنگی – اجتماعی باقی خواهد ماند.

نقد و معرفت‌شناسی در عرصه‌های سیاست و فرهنگ و اجتماع دو مهمی‌ست که هستیِ «تلویزیون پویش» را معنا می‌بخشایند و بی‌شک جایگاه خود را در این رسانه در طرح برنامه‌ها خواهند داشت، و عاملی خواهند شد در پرداخت ذهنیتی آگاه و مستقل از اندیشه دل‌مشغولانه و شعارمحورانه.

تلویزبونِ پویش هستی معیشتی – اقتصادی و مضمونی خود را بر مشارکتِ مردمی – ملی قرار داده و بر این بنیاد هم باقی خواهد ماند.

        تلویزیونِ پویش